Black Jack 21
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De volgende "Gebruiksvoorwaarden" (hierna ook te noemen de "Voorwaarden") voor Black-Jack-21.com, samen met onze Disclaimer en ons Privacybeleid (hierin opgenomen), zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en de programma's, diensten en software die deze aanbiedt. Toegang tot deze Voorwaarden is beschikbaar voor alle gebruikers via een duidelijke en heldere link in de voettekst van elke pagina van deze Website en omvat derhalve al deze Voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten gedetailleerde beschrijvingen, gebruiksrichtlijnen, beperkingen en andere pertinente informatie die alle gebruikers grondig dienen te begrijpen alvorens deel te nemen aan enige activiteit op deze website. Elke toegang tot of elk gebruik van deze website houdt aanvaarding in van deze Gebruiksvoorwaarden en vormt samen met de Disclaimer en het Privacybeleid de basis van een wederzijdse overeenkomst tussen de gebruiker en deze website waarin de Regels worden vastgesteld voor het beheer van de rechten en verplichtingen van beide partijen.

Playamo Casino Banner

1. definities.

"Pagina" of "Website" verwijst in het algemeen naar Black-Jack-21.com, tenzij het uitdrukkelijk wordt aangeduid als een externe pagina of website.
"Gebruiker" of "Bezoeker" of "U" of "Uw" zijn uitwisselbare termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt om elk individu, groep, bedrijf, organisatie of andere entiteit aan te duiden die de Site gebruikt of bezoekt onder de hierin gemaakte overeenkomst.
"Voorwaarden" of "Gebruiksvoorwaarden" betekent de volgende lijst van voorwaarden, beschrijvingen, beperkingen, kennisgevingen, voorbehouden, gebruik, enz. zoals individueel en collectief op deze Website uiteengezet.

2. aanvaarding van de voorwaarden die een overeenkomst vormen.
Elke toegang tot of elk gebruik van deze website houdt de aanvaarding in van (en de vrijwillige intentie om gebonden te zijn door) deze gebruiksvoorwaarden in hun huidige gepubliceerde vorm.
Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden houdt wederzijdse instemming in en vormt derhalve een juridisch bindende overeenkomst die de relatie tussen u en de Website regelt.
Indien u op enig moment niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk een bezoek aan de Website te vermijden en het gebruik van alle Diensten te staken.

3. wijziging van de voorwaarden die de overeenkomst uitbreiden.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en treden dan onmiddellijk in werking.
Dergelijke wijzigingen zullen geen invloed hebben op het voortbestaan of de geldigheid van de voorafgaande aanvaarding van deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomst door de gebruiker, en uw voortgezet of herhaald gebruik van de website zal alleen dienen om deze overeenkomst te verlengen.
Bovendien is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van gebruikers om regelmatig de huidige Gebruiksvoorwaarden te controleren en te herzien om eventuele updates of andere wijzigingen van de inhoud of context te ontdekken.

4. rechtsbevoegdheid.
Onlinegokken is een activiteit die alleen is voorbehouden aan volwassenen. Aangezien minderjarigen niet aan onlinegokken mogen deelnemen, kunnen zij niet instemmen met het sluiten van gokcontracten.
Deze website is niet bedoeld voor minderjarigen of personen die niet de wettelijke bevoegdheid hebben om deel te nemen aan online gokken.
Het is personen onder de 18 jaar ten strengste verboden deze website of zijn diensten te gebruiken.

5. inhoud, programma's, diensten en geleverde software.
org is een onafhankelijke website met informatie over online gokken en sportweddenschappen. Het is noch een online gokoperator noch een sportwedkantoor, noch wordt het door één ervan gecontroleerd.
De op deze website aangeboden inhoud, programma's, diensten en software zijn gratis en uitsluitend bestemd voor informatieve, educatieve en amusementsdoeleinden.
Op deze website worden geen weddenschappen, weddenschappen of andere gokdiensten of transacties voor echt geld aangeboden of geaccepteerd.

6. intellectuele eigendomsrechten.
De Gebruiker begrijpt en erkent dat alle intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke variatie of combinatie van inhoud, tekst, gegevens, cijfers, Tabellen, programma's, diensten, software, analyses, kunstwerken, logo's, ontwerpen, grafieken, afbeeldingen, animaties, audio, muziek, video en elke andere vorm van auteursrechtelijk beschermd of octrooieerbaar werk, en alle andere eigendomsinformatie van de Site, zijn filialen of zijn licentiegevers.
Deze website wordt uitsluitend gepubliceerd en onderhouden voor persoonlijk gebruik en plezier. Geen enkele inhoud, programma's, diensten of software op of door Black-Jack-21.com mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven of gedistribueerd in enige vorm of formaat - voor persoonlijk, commercieel, onwettig of enig ander doel - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de website.
org behoudt zich alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien, registraties en andere eigendomsrechten ("Handelsmerken") voor op de inhoud, programma's, diensten of software die op de site worden gepubliceerd. De gebruiker verwerft geen rechten op deze handelsmerken of ander gepubliceerd materiaal door de website te bezoeken.

Net als alle andere inhoud die op deze website wordt aangeboden, worden links naar inhoud van derden uitsluitend aangeboden voor informatieve, educatieve en entertainmentdoeleinden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de bepalingen en voorwaarden, regels en voorschriften, en alle andere vereisten of beleidsregels van de inhoud van derden waarnaar de gebruiker eenzijdig verwijst via deze website, door te nemen. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toepasselijke wetgeving in zijn eigen rechtsgebied die van toepassing kan zijn op het gebruik van dergelijke inhoud van derden te controleren om de wettigheid ervan vast te stellen.
In overeenstemming met het voorgaande is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de beslissing of, en in welke mate en op welke wijze, hij toegang krijgt tot inhoud van derden en doet hij dit op eigen risico. De gebruiker stemt ermee in Black-Jack-21.com te vrijwaren van enig financieel verlies of andere schade die direct of indirect voortvloeit uit het bezoeken en/of gebruiken van links naar inhoud van derden op deze site.

8. beperking van aansprakelijkheid.

Casumo Casino Banner

Black-Jack-21.com, haar filialen en/of haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins jegens een gebruiker of derde partij voor enig geldelijk of ander verlies of schade van welke aard dan ook geleden door de gebruiker of derde partij, direct of indirect voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de toegang tot de Site en de inhoud, programma's, diensten of software ervan.
De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt voor elk verlies of schade die de Gebruiker of een derde direct of indirect lijdt als gevolg van het opnemen of weglaten van inhoud op de Website of met betrekking tot inhoud van derden of hyperlinks.
De gebruiker stemt ermee in deze website schadeloos te stellen voor elk verlies of schade van welke aard dan ook die de gebruiker of een derde direct of indirect lijdt als gevolg van het gebruik of misbruik van de website of als gevolg van een wijziging of opschorting of stopzetting van de website en de inhoud, programma's, diensten of software ervan.

9. voorwaarden voor gebruikersinhoud.

In bepaalde omstandigheden kan het gebruikers worden toegestaan om Content in verschillende formaten op de Website te plaatsen, te uploaden of anderszins te verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, chats, forums, enz. Gebruikers die dergelijke Inhoud indienen, erkennen en gaan ermee akkoord dat noch de Website, noch zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers enige verplichting hebben om dergelijke Inhoud te bewaken of te controleren op onjuiste voorstellingen, valse verklaringen of onwettige beweringen, al dan niet opzettelijk, met betrekking tot het materiaal zelf of de bron of oorsprong ervan. Door gebruikers ingediende Inhoud weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Black-Jack-21.com en kan te allen tijde om welke reden dan ook worden verwijderd.
Gebruikers stemmen ermee in niet bewust inhoud van welke aard dan ook in te dienen die de wet overtreedt, verborgen of beperkte inhoud bevat, inbreuk maakt op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien, registraties en andere eigendomsrechten, onnauwkeurig of misleidend is, bedoeld is om een persoon of entiteit, inclusief deze website, te beledigen of te schaden, de website te verstoren of te verstoren, de website te infecteren met een virus of soortgelijke codering, of concurrerende of verwante websites te promoten. Bovendien is deze website niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die door de gebruiker in de inhoud worden verstrekt.
Door het verstrekken van inhoud van welke aard dan ook, doet de gebruiker afstand van alle rechten op dergelijke inhoud en verleent Black-Jack-21.com, haar filialen en/of licentiegevers een eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om dergelijke inhoud of een deel daarvan te kopiëren, te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, te reproduceren, te publiceren of te distribueren op welke wijze dan ook zonder vergoeding aan de gebruiker.

10. voorstellingen van de gebruiker en verboden gedrag.

Deze Website bevat bepaalde en diverse inhoud, verwijzingen, beoordelingen en links of advertenties voor inhoud van derden die online gokdiensten aanbieden of promoten. Gebruikers verklaren dat zij zich bevinden in landen waar het gebruik van dergelijke diensten legaal is, dat zij deze Website alleen persoonlijk en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken en dat zij de Website gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Gebruikers erkennen en begrijpen dat hun mogelijkheid om deze site te bezoeken niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle inhoud op deze site legaal is volgens de wetten of voorschriften van het land waarin zij zich bevinden of waartoe zij toegang hebben. Zij zijn zich er ook van bewust dat gokken inherent een risico op verlies inhoudt waarvoor de gebruiker volledig en individueel verantwoordelijk is als hij opzettelijk deelneemt aan weddenschappen of weddenschappen. Elk gebruik van de informatie op deze website of van de inhoud en links van gelieerde derden is daarom naar eigen goeddunken en op eigen risico van de gebruiker. Black-Jack-21.com, haar filialen en/of licentiegevers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor dergelijke gokverliezen en dragen geen morele of wettelijke verantwoordelijkheid voor claims van gebruikers in dit verband.
Elk bezoek aan of gebruik van GamblingSites. org is alleen toegestaan als de gebruiker ermee instemt dit niet te doen (of anderen toe te staan dit te doen) in verband met enige onwettige activiteit; als middel om toegang te krijgen tot of het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers; om eigendomsinformatie met betrekking tot de site te verzamelen of te oogsten; de broncode van de Site te benaderen met de bedoeling deze te kopiëren, opnieuw te verspreiden, opnieuw uit te geven, te onderwerpen aan reverse engineering, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken; of anderszins informatie over de Site of software beschikbaar te stellen aan derden. Het is gebruikers ten strengste verboden de Site te betreden met de bedoeling een handeling of activiteit te verrichten die de reputatie van Black-Jack-21.com, haar filialen en/of haar licentiegevers zou schaden.

11. kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten.
Net zoals wij de privacyrechten van gebruikers respecteren, respecteren wij ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om ontdekte en bevestigde gevallen van inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten te corrigeren.
Om naar behoren een inbreuk te melden, moet een eigenaar of een bevoegde vertegenwoordiger met controleerbare contactinformatie in voldoende detail het materiaal en de locatie op Black-Jack-21.com identificeren waarop inbreuk zou zijn gemaakt, en een volledige beschrijving en wettelijke kennisgeving verstrekken van het materiaal waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
Onze auteursrechtenagent kan per e-mail worden bereikt op info@black-jack-21.com.

12. beëindiging van de overeenkomst.
Black-Jack-21.com heeft het ondubbelzinnige recht om deze Overeenkomst met betrekking tot elke Gebruiker onmiddellijk te beëindigen zonder kennisgeving of oorzaak (of enige vorm van verschuldigde geldelijke compensatie), en daarbij de toegang van een dergelijke Gebruiker tot de Site te beperken.
Deze beëindiging kan om elke reden plaatsvinden, zelfs indien geen overtreding of onredelijk gedrag kan worden aangetoond.
Gebruikers kunnen deze Overeenkomst ook op elk moment en zonder reden beëindigen door de Website niet langer te bezoeken en geen gebruik meer te maken van de programma's, diensten of software die daarop worden aangeboden.

13. volledige overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het opgenomen Privacybeleid en de Disclaimer, vormen de volledige overeenkomst tussen de Bezoeker en deze Website voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van deze Website door de Bezoeker en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot deze Website.
In het geval dat een bepaling in deze voorwaarden onuitvoerbaar is in een toepasselijk rechtsgebied, kan die bepaling niet van toepassing zijn, maar alle andere bepalingen blijven van kracht. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst door deze Site zal worden opgevat als een verklaring van afstand van enige andere bepaling hierin.
In geval van onduidelijkheid of inconsistentie tussen de Engelstalige versie van deze website en een versie in een andere taal, prevaleert de Engelstalige versie.

14. contactinformatie.
Details over hoe u contact kunt opnemen met de website vindt u op de contactpagina.
kan hyperlinks bevatten naar externe websites, inhoud, producten, programma's, diensten of software van derden (Inhoud van Derden) die niet worden beheerd of gecontroleerd door Black-Jack-21.com, en daarom aanvaardt Black-Jack-21.com geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie of verklaringen in dergelijke Externe Inhoud. Black-Jack-21.com geeft geen verklaringen, goedkeuringen, garanties of waarborgen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of kwaliteit van de inhoud, producten, programma's, diensten of software van dergelijke sites van derden.

Playamo Casino Banner
Casumo Casino Banner
nl_NLNederlands